top_banner

Shijiazhuang Tianquan Dokma Täzelikleri

C0009T01Dünýä ykdysadyýeti, 2019-njy ýylyň ahyryndan CONVID-19 köp täsir edensoň, şu ýyl dikeldilýär, zawodym-SHIJIAZHUANG TIANQUAN TEXTILE CO., LTDöndürmekde we eksport etmekde oňyn saklaýar.Anotherene bir gowy habar, deňiz ýükleri geçen aýdan peselýär, şonuň üçin müşderiler üçin söwda etmek üçin has köp artykmaçlyk bar.Pagta we poliester materiallary soňky döwürde birneme peselýär we bu döwürde Hytaýda kümüş sentýabr diýýäris we altyn oktýabr, öý we giň müşderiler üçin hakykatdanam sargyt wagty.

 

Indiki esasy önümlerimiziň ikisini görkezerin: TC POPLIN & MINIMATT FABRIC, köýnek we birmeňzeş bazarlar üçin hakykatdanam meşhur zatlar.Zawodymyz gaty reňkli we iki zady çap edip biler.Harytlary diňe öz islegiňiz boýunça ýasap bileris, diňe size, paket / dizaýn / töleg şertleri we ş.m. özleşdirmegi aňladýar, spesifikasiýa we ini dürli-dürli, şonuň üçin ýörite haýyşyňyz bar bolsa maňa aýtmakdan çekinmäň.

TC POPLIN

material TC90 / 10 80/20 65/35 T / T.
Arnüplük we dykyzlyk 45S * 45S– 96 * 72/110 * 76 133 * 72
Agram 80-115GSM
Gap rulonda ýa-da bukulmak
dizaýn SOLID / Çap etmek
ulanylyşy ähli ýaşdaky eşikler ýa-da düşek
tölegiň şerti T / T L / C.

 

Minimatt

material 100% poliester
ýüplük 300D * 300D 150D * 150D 150D * 300D
Agram 90-180GSM
Gap rulonda ýa-da bukulmak
dizaýn zawod dizaýnlary ýa-da müşderiler üpjün edýär
ulanylyşy ähli ýaşdaky eşikler ýa-da formalar
tölegiň şerti T / T L / C.

 

Toparymyz örän hyzmatdaş we ajaýyp, her ýyl diňe matalar we egin-eşik sergilerine gatnaşýarys, diňe bir işewür hyzmatdaş bolup bilmeris, geljekde iň gowy dostlarymyz, zawodymyza we ammarymyza baryp görmegiňizi mähirli garşylaýarys , ikimizde bar bolan täze sargytlar we aksiýa önümleri.Size zerur önümler bolmaly, diňe biziň bilen habarlaşmak üçin düwmä basyň.

Biziň kompaniýamyz “bitewilige esaslanýan, döredilen hyzmatdaşlyga, adamlara gönükdirilen, ýeňiş gazanýan hyzmatdaşlyk” ýörelgesi boýunça işleýär.Dünýäniň dürli künjeginden gelen telekeçi bilen dostlukly gatnaşykda bolup bileris diýip umyt edýäris.

 


Iş wagty: Iýun-03-2019