top_banner

Sorag-jogap

Reýon çap edilen mata, Çap edilen Wiskose Reýon mata, Rayon qakard matalar, Reýon Satin Çap edilen mata, Reýon mata çap edildi, Reýon Twill mata uzadyň, Reýon dokalan mata, Poliester Rayon Stretch Mata, Garyşyk aksiýa Rayon viskoz mata, Tc mata, Tc matalar, Reýon poliester mata, Reýon çal mata, Reýon mata sanly düzlük, 100% pagta flanel, garga garşy mata, Flanel ýüplük mata, Korduroý matasy nädip ýasalýar, Kit Korduroý, Giň Wale Korduroý mebel mata, Poliester Twill materialy, 100 pagta egriji mata, Jübü asty Greige mata, 100 göterim poliester şortik, Poliester Jersi köýnek, Flanel pagta süýümli mata, Poliester Gabardine altyn reňkli mata, T / C Poplin boýalan matalar, Boýalan Wiskose Reýon Mata, Gabardine Çap mata, Tc Twill mata eşikleri, Çap edilen Rayon mata, Çap edilen Tc Cvc Mata Poplin, Jübü Tc mata, Reýon mata sanly çap edildi, Reýon çap edilen mata 100 viskoz, Çap edilen egrilen Rayon mata, Jyns mata jübüsi, material korduroy, 100 poliester Gabardine mata, inçe wale korduroý mata, gara mata, Suw geçirmeýän Gabardin mata, Gabardin matasyny boýamak, Iş eşigi Gabardine, Çap edilen Gabardine mata, 100% Reýon mata, Baglanyşyk, Mata birleşdirmek, Dokalan birleşýän baglanyşyk, Fusible birleşýän mata, Tc printer matasy, Reýon mata, Aşpez formasy üçin Gabardin mata, Köýnek, Tc Çap mata, Çap edilen Tc Cvc mata, Çap edilen Tc mata, Jübü mata, Poliester arabaglanyşygy, Jübü asma mata garyndysy, Pagta jübüli mata, 100% pagta jübü mata, Reýon Wiskose çal mata, T / C Pagta mata, Pagta Gabardin mata, Reýon mata aksiýasy, 100% poliester arabaglanyşygy, Bir Stocka Lot Fusible Interlining, Iň ýokary baglanyşyk, Tc 90/10 Köýnek matalary, T / C poli pagta matalary, Reýon boýalan mata, Poliester Reýon pagta mata, Pagta Reýon Çap edilen mata, Reýon çap edilen matany egir, mata matasy, ak korduroý mata, korduroý materialy, Zygyr Gabardin mata, Poliester Gabardine mata, Boýalan Tc mata, Poliester / Pagta Tc Twill mata, Rayon Twill mata, Rayon Twill Mata Çap, Twill Rayon Mata, korduroý çap matasy, egin-eşik mata, Poliester Spandex Rayon Mata, Poliester Reýon garyndy mata, Reýon poliester mata ak reňk, Erkekler Reýon poliester köýnek matasy, Reýon we poliester garyndy mata, Pockan jübüt asma mata, Herringbone jübü asma mata, goňur korduroý mata, Poliester jübü matalary, Jübüt köýnek matasy, Jübü matasy, Jübüden ýasalan mata, Tc balak matasy, Ak gysga ýeňli köýnek, C Bitewi mata, Twil matanyň görnüşleri, Twill, Twill matany uzadyň, T forma üçin T Twill mata, Howly tarapyndan poli pagta egriji mata, Yamalar üçin poliester Twill mata, Poly Twill mata, Poliester garyşyk Twill, 65 Poliester 35 Pagta egriji mata, Pleönekeý egirme mata, Twill ýyly, Twill mata, Rayon Challis Mata, 65 Poliester 35 Pagta Twill, Pagta mata, Twill Çap mata, Twill Tekstil, Twill dokamagyň artykmaçlyklary, Twill material, Twill eşik, Pagta Twil, Poliester Twill suw geçirmeýän, Poliester Twill, Gülgüne korduroý mata, Burgundy Korduroý mata, Sary korduroý mata, Korduroý matany uzadyň, Deňiz gök korduroý matasy, Korduroýyň görnüşi, Dişli pagta mata, 8 Wale Korduroý mata, Korduroý Swatch, Korduroýlar näme?, Korduroý uzaldylan mata, Çap edilen Korduroý mata, Curduroy mata, Courdoroy mata, Kordaroý mata, Poly Twill materialy, Courderoy mata, Kordoroý mata, Korduroý matasyny çap et, Greenaşyl korduroý mata, Pagta Korduroy, Korduroý matalary, Pagta egriji mata, Flanel mata Türkiýe, Poliester Reýon trikota fabric mata, Dokma mata Rayon, Reýon dokma matalary, Boýalan Reýon mata, Poliester Reýon mata, Poliester Reýon Twill mata uzadyň, 100% poliester flanel mata, Flannel Twill barlag matasy, Ilki bilen eşikler, Flanel tekiz mata, Geýim üçin matalar, Poli poli Rayon mata, Pagta Rayon mata, Düz Rayon Mata, Raýon matasyny egir, Gülli Rayon mata, Nagyşly Reýon mata, Reýon mata rulony, Ak reňkli mata, Reýon gül mata, Wiskose Rayon Satin Çap mata, Gawaýi çap Reýon mata, Flanel mata pagta flanel, Flanel mata gül, Flanel Fleýs Çaga çap matasy, Dokalan flanel mata, Flanel mata uzadyň, Çal reňkli flanel mata, Çaga üçin dokalan flanel mata, Poliester formasy, Twill forma balak, Poliester gysga ýeňli köýnekler, Çal polisiýa formasy, A synp birmeňzeş köýnek, Flanel eşik mata, Gaty pagta flanel mata, Flanel mata gök reňkli, Divan flanel mata, Camo Flannel mata, Çap edilen flanel mata, Flanel köýnek mata ak pagta, Gülgüne flanel köýnek matasy, Poliester flanel mata, Flanel pagta mata botanika çap, Flanel nagyşly mata, Flanel mata trikota Mach enjamy, Gabardin mata 100% poliester, Gabardine Twill mata, Gabardine mata poliester, Mata Gabardine, Gabardine mata,

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Bahalaryňyz näme?

Bahalarymyz üpjünçilige we beýleki bazar faktorlaryna baglylykda üýtgäp biler.Has giňişleýin maglumat üçin kompaniýanyňyz biziň bilen habarlaşandan soň täzelenen baha sanawyny ibereris.

Iň az sargyt mukdary barmy?

Hawa, ähli halkara sargytlaryň dowamly iň az sargyt mukdaryna eýe bolmagyny talap edýäris.Satmak isleýän bolsaňyz, ýöne has az mukdarda, web sahypamyzy gözden geçirmegiňizi maslahat berýäris.

Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?

Hawa, Analiz şahadatnamalaryny / ýerine ýetiriş şahadatnamalaryny goşmak bilen resminamalaryň köpüsini berip bileris;Insurancetiýaçlandyryş;Gerek bolsa gelip çykyşy we beýleki eksport resminamalary.

Ortaça gurşun wagty näçe?

Nusgalar üçin gurşun wagty takmynan 7 gün.Köpçülikleýin önümçilik üçin goýum möhleti, goýum tölegini alandan 20-30 gün soň.Gurluşyň wagty (1) goýumyňyzy alanymyzda we (2) önümleriňiz üçin iň soňky tassyklamany alanymyzda güýje girýär.Öňdebaryjy wagtlarymyz bellenilen möhlet bilen işlemeýän bolsa, satuwyňyz bilen talaplaryňyza geçmegiňizi haýyş edýäris.Hli ýagdaýlarda islegleriňizi kanagatlandyrmaga synanyşarys.Köp halatlarda muny edip bilýäris.

Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?

Tölegimizi bank hasabymyza, Western Union ýa-da PayPal-a edip bilersiňiz:
30% öňünden goýum, B / L nusgasyna garşy 70% galyndy.

Önüm kepilligi näme?

Materiallarymyza we ussatlygymyza kepillik berýäris.Biziň borjumyz, önümlerimizden kanagatlanmakdyr.Kepillikde ýa-da ýok, müşderileriň ähli meselelerini her kimiň islegine görä çözmek we çözmek biziň kompaniýamyzyň medeniýetidir.

Önümleriň ygtybarly we ygtybarly eltilmegine kepil geçýärsiňizmi?

Hawa, elmydama ýokary hilli eksport gaplamalaryny ulanýarys.Şeýle hem, howply harytlar üçin ýöriteleşdirilen gaplamalary we temperatura duýgur zatlar üçin sowuk saklaýjy iberijileri ulanýarys.Hünärmen gaplama we standart däl gaplama talaplary goşmaça töleg alyp biler.

Ippingük daşama tölegleri nähili?

Eltip bermek bahasy, harydy almagyňyza baglydyr.“Express” adatça iň çalt, ýöne iň gymmat usuldyr.Deňiz ýoly bilen köp mukdarda iň oňat çözgüt.Takyk ýük nyrhlary, diňe mukdary, agramy we ýolunyň jikme-jikliklerini bilsek size berip bileris.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.